XVIIIè Obert Internacional d’Escacs de

 Figueres “Miquel Mas”

 

-De l’10 al 17 d’agost de 2017-

Torneig vàlid pel XIVè Circuit Català d’Oberts Internacionals

(http://escacs.cat/index.php/presentacio) 12.000 euros en premis

REGLAMENT corresponent als grups A i B (grup Infantil, al final)

1.- Local de joc: Sala “MARTÍN ZERMEÑO” del “CASTELL DE SANT FERRAN” ubicat al final del carrer de la Pujada del Castell de Figueres (12 min. a peu des del Museu Dalí). La Sala i la resta d’instal·lacions gaudeixen d’accés adequat per a persones amb mobilitat reduïda, en compliment del disposat en el Reglament del XIIIè Circuit Català d’Escacs. La sala d’anàlisi s’ubica a 5 metres de la Sala de Joc. Així mateix, es retransmetran en directe per internet els cinc primers taulers del torneig, així com es projectaran a la sala habilitada a tal efecte, en format digital.


2.- Dies de joc i horari: 
De l’10 al 17 d’agost, essent l’inici de les partides a les 16:30 hores tots els dies, a excepció del dia 12 d’agost, que es jugarà a doble ronda, amb partida el matí a les 10:00 hores i partida a la tarda a les 16:30 hores; i el dia 17 d’agost en que l’inici de la partida serà a les 9:30 hores del matí. IMPORTANT: Veure article núm. 14.

 

3.- Sistema de joc: Sistema suís a 9 rondes.

Els emparellaments es faran amb el programa informàtic "Swiss Manager" o un altre de similar homologat per la Fide, i no s’admetran reclamacions excepte per cas d’error humà en l’ús del programa. Seran eliminats del torneig aquells jugadors que no es presentin a una ronda sense causa justificada. Aquests perdran tots els drets en el torneig, inclòs el de recuperar la inscripció.

Es donarà per perduda la partida als jugadors que es presentin davant el tauler amb més de 60 minuts de retard.

 

4.- Ritme de Joc: 90 minuts per tota la partida amb increment de 30 segons per jugada.

 

5.- ELO i Títols:

Grup A: Vàlid per a ELO FIDE, FEDA i FCE, i per a l’obtenció de normes de Mestre Català, Mestre Internacional i Gran Mestre. Obert a tots els jugadors amb llicència Fide en vigor. Els jugadors de 1949  Fide o menys que vulguin jugar al grup A, perden el dret a premis de tram del torneig.

Grup B: Vàlid per a ELO FIDE, FEDA i FCE. Obert a tots els jugadors amb llicència Fide en vigor i un Elo Fide màxim de 1949.

6.- Drets d’inscripció: Totes les inscripcions hauran d'estar pagades abans del dia 8 d’agost de 2017, a través del compte corrent IBAN: ES12 2100 8143 7622 0005 4566; codi BIC (Swift): CAIXESBBXXX, com a requisit previ necessari per a poder participar a la competició.  Per tal d’evitar incompareixences, no es permetrà jugar la 1a ronda a cap jugador sense haver abonat els drets d’inscripció. A les 16h del dia 10 d’agost de 2017 es tancarà definitivament el termini d’inscripció a la sala de joc.

Grup A: General: 50€;     +65 i Sub16: 30€ (Els +65 anys són els nascuts l’any 1952 o anterior. Els sub16 són els nascuts l’any 2001 o posterior).

Els jugadors que participin al Grup A que duguin a terme el pagament de la inscripció abans del 30 de juny, es beneficiaran d’un descompte de 5 euros, essent, per tant, de 45 euros per la general i 25 euros els jugadors de + 65 i Sub 16. 

Grup B: General: 30€;      +65 i Sub16: 25€ (Els +65 anys són els nascuts l’any 1952 o anterior. Els sub16 són els nascuts l’any 2001 o posterior).

Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCDE, pagaran 5 eur menys respecte els preus anteriors. S’eximeix de pagar inscripció, exclusivament, als jugadors convidats per l’organització.

 

Es considerarà Sub16 a tota persona nascuda el 2001 o posterior. Es considerarà Sub14 a tota persona nascuda el 2003 o posterior i així successivament fins a la categoria sub8, que és pels nascuts el 2009 o posterior.

 

7.- Inscripcions i informació: Fins el dia 8 d’agost de 2016 a les 24:00 hores.

Telèfons: 603491068 (Emili, a partir 16 h); 629827368 (Josep M.)

Email: escacsfigueres@gmail.com, claudiserra@gmail.com

8.- Premis: En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els empatats (veure article 10 de sistemes de desempat).

Serà preceptiva e inexcusable, salvant força major certificada per raons mèdiques, la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a la seva entrega. En cas contrari, no se li entregarà i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Així mateix, s’haurà d’entregar còpia del DNI, NIE, passaport o similar a la cerimònia de clausura per poder rebre el premi. Els menors d’edats no podran cobrar premis en metàl·lic els quals seran entregats al seu representant legal prèvia exhibició del seu document d’identitat.

Tots els premiats autoritzen de forma expressa al club organitzador a escanejar el seu document d’identitat como a requisit previ i necessari per poder entregar el premi corresponent.

Els premis no són acumulables.

Grup A  

 

1r   classificat                     1000 euros i  trofeu.     

2º                                          700 euros i  trofeu.                                                             
3º                                          550 euros i  trofeu.                                                              
4º                                          350 euros                                              
5º                                          225 euros                                                
6º                                          100 euros 
7º                                          100 euros             
8º                                          100 euros
9º                                            80 euros          

10º                                          80 euros

 

TRAM A (Elo Fide de 2250 a 2400)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM B (Elo Fide de 2100 a 2249)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM C (Elo Fide de 1950 a 2099)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: 100 euros i Trofeu  (exclosos  GM o MI)

Millor jugador + 65 Trofeu i Millor Sub16: Trofeu 

 

Gupo B (Per a jugadors amb Elo Fide fins a 1949)

1r   classificat    300 euros i trofeu                       
2on                     150 euros i trofeu

3r                        100 euros i trofeu

4t                          75 euros                                                
5è                         50 euros    

 

TRAM D (Elo Fide de 1800 a 1949)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM E (Elo Fide de 1650 a 1799)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM F (Elo Fide de menys de 1650)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Per a la classificació per trams, en cas de no tenir Elo Fide s’utilitzarà l’Elo català, o si no se’n té, l’Elo Feda. Si no es té cap d’aquests tres elo’s, no es competirà per trams a menys que l’organització el pugui homologar).

Millor jugador Club Escacs Figueres: Trofeu. 

Millor jugador + 65, sub16, sub 14, sub 12: Trofeu


(Grup A): Trofeu GRAN PREMI TROFEU CASTELL DE SANT FERRAN A LA MILLOR PARTIDA

Segons l’opinió de l’organització, es decidirà quina partida del torneig mereix aquest preuat guardó, que quedarà desert en el cas de que no hi hagi cap partida presentada que compleixi amb els requisits de qualitat exigits.

S’aplicarà la retenció fiscal corresponent a la legalitat vigent a tots els premis, SENSE EXCEPCIÓ.

 9.- Cerimònia de clausura i premis: A les 15:00 del dia 17 d’agost (o a l’acabament de l’última partida).

 

10.- Sistemes de desempat:

Al acabar la darrera partida del torneig es realitzarà un sorteig públic sobre l’ordre d’aplicació dels següents sistemes de desempat.

·         Bucholz mig amb ajustament FIDE de jugador virtual,

·         Bucholz total amb ajustament FIDE de jugador virtual,

* De continuar l’empat, tot i aplicar-se els anteriors criteris,  s’aplicaran per ordre els següents sistemes de desempat:

·         resultat particular

·         performance recursiva

En darrera instància, el desempat es farà per sorteig atenent les recomanacions formulades pel Reglament del Circuit Català. 

11.- Direcció, Arbitratge i Comitè de Competició

Director: Carles Falgueras Martí. Àrbitre principal:  Eduardo López Rodríguez (Àrbitre Internacional de la FIDE). L’Àrbitre principal podrà cessar, elegir o substituir els seus àrbitres adjunts per a la formació de l’equip arbitral, inclòs durant la celebració del certament. Qualsevol decisió arbitral es podrà apel·lar al comitè de competició, que  estarà formada, pel director del torneig -sense dret a vot-, l’àrbitre principal i 3 del grup A i 2 del grup B escollits democràticament. La seva decisió serà inapel·lable, sens perjudici dels recursos federatius o ordinaris que càpiguen en altres organismes.

12.- Els participants del torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistat de resultats, classificacions, participants, partides, etc).

El Club d’Escacs Figueres es proposa captar imatges dels tornejos i els seus participants per a la seva difusió en els informes, la pàgina web, revistes, publicitat corporativa i altres mitjans de comunicació. Donat el caràcter divulgatiu i l’interès cultural dels citats mitjans de comunicació: tota persona participant, menor o major d’edat, d’acord amb el consentiment del legal responsable en el primer cas, declara i accepta l’absència de menyscabament en l’honra o reputació del menor o major d’edat per la citada activitat; i, en el cas del responsable legal, en el primer cas, que la mateixa no és contrària als interessos del meu fill/a conforme allò establert a l’article 3.1 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i 162.1º del Codi Civil, per la qual cosa ATORGO EXPRESSAMENT el consentiment per la obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a al acceptar aquestes bases i conec l’obligació de posar en coneixement dels Òrgans Públics competents en aquesta matèria el consentiment projectat.

13.- Per qualsevol discrepància o circumstància no prevista en aquest reglament serà d’aplicació supletòria la normativa general de la FIDE i, subsidiàriament, de la FCE.

14.- IMPORTANT: Els jugadors estrangers o europeus que no siguin de nacionalitat espanyola que constin inscrits al llistat provisional de jugadors hauran de confirmar la seva participació mitjançant presència a la sala de joc “Martín Zermeño” del Castell de Sant Ferran entre les 15 hores i les 16 hores del dia 10 d’agost de 2017. En cas contrari, seran eliminats del llistat de participants sense dret a recobrar el preu d’inscripció abonat. Tancament definitiu de les inscripcions a les 16 h.

15.- El Director del Torneig i l'Àrbitre Principal tindran la potestat d'expulsar un jugador de la competició per qualsevol motiu de consideració GREU. Entre d’altres, serà considerat GREU el fet de no atendre les peticions de l’àrbitre encaminades a verificar que no s’estan infringint les normes davant una actuació sospitosa durant el joc. Aquesta decisió, la qual no podrà ser apel·lada, implicarà la immediata pèrdua de la partida del jugador, si aquesta estigués en joc; la pèrdua de la possibilitat de continuar essent emparellat en el torneig, i la pèrdua del premi econòmic al qual pogués optar pels resultats obtinguts fins al moment.

La participació en el torneig implica l’acceptació íntegra d’aquesta reglamentació.

16.- Activitats paral.leles:

- Dia 13 d’agost, a les 9:30 h, Campionat Territorial d’Escacs Actiu (10’ + 3”)

- Dia 14 d’agost, a la nit, tradicional partit de futbol sala entre jugadors i organització.

 

- ANNEX I -

1.- Normativa sobre los telèfons mòbils

Durant la partida està totalment prohibit que un jugador porti un telèfon mòbil o altre tipus d’aparell de comunicació electrònic en el recinte de joc, i per tant és prohibit d’usar-lo tant dins com fora de la sala de joc.

En cas de tenir un aparell d’aquest tipus a la sala, aquest restarà totalment apagat i guardat en una bossa o similar. Si per alguna circumstància fos imprescindible, per causa de força major, haver-lo d’usar o portar-lo engegat, haurà de demanar permís a l’àrbitre del torneig i informar prèviament d’aquesta circumstància.

Si de totes maneres, sona el telèfon mòbil d’un jugador o l’usa, aquest, inexcusablement i per decisió arbitral, perdrà la partida (article 12.2 b) de la Llei dels Escacs.

2.- Fulls de reclamació i accés de persones amb mobilitat reduïda.

Els jugadors, jugadores i organització tindran a la seva disposició models de fulls de reclamació homologats per la FCDE. Així mateix, el local de joc és adaptat per l’accés de persones amb facultats funcionals limitades o reduïdes d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.

3.- De la tinença o utilització de mecanismes electrònics durant les partides, dins o fora de la sala de joc

Els jugadors estan subjectes a les següents normes de conducta i, en cas d’incompliment, comportarà la pèrdua de la partida, l’expulsió del torneig i la pèrdua dels drets econòmics als que pogués optar pels resultats obtinguts, de manera inapel·lable.

1.-S’abstindran d’usar qualsevol aparell electrònic o de qualsevol naturalesa, des del començament de la partida, dins i fora de la sala de joc, que els pugui donar informació de qualsevol tipus des de l’exterior.

2.-Es sotmetran als requeriments de qualsevol membre de l’equip arbitral, respecte a qualsevol aparell de reproducció, audició, de tipus mecànic o electrònic o de qualsevol naturalesa dels que disposin durant la celebració de les partides. Aquest requeriment, velarà sempre pel respecte als drets fonamentals de les persones.

3.-Així mateix, i quan existeixin indicis fundats d’haver obtingut ajut extern durant la partida, l’àrbitre principal podrà requerir a la persona que mostri si d’alguna manera està rebent ajuda exterior per algun mitjà. Amb aquest fi, la persona podrà ser requerida a mostrar els seus efectes personals, o altres objectes dels que es pogués sospitar. L’àrbitre o una persona autoritzada per ell podrà inspeccionar al jugador. Necessàriament haurà de ser del mateix sexe que aquest. 

4.-Si fruit d’algun requeriment, s’observés que s’ha rebut ajut extern, aquesta conducta comportarà la sanció expressada al primer paràgraf d’aquest punt 3.

Així mateix, la negativa a complir qualsevol requeriment arbitral, conduirà a la mateixa sanció.

VI Torneig Infantil Sub-12

1.      Grup Internacional Infantil del 14 al 17 d’agost 2017. Doble ronda diària a la tarda a partir de les 16:30h –i en acabar la ronda 1, començarà la ronda 2 de la jornada. El dia 17 es jugarà la 7a ronda a partir de les 9:30 h i la 8a a les 11:45. Tot seguit hi haurà l’entrega de premis conjunta amb els grups A i B de l’Obert Internacional de Figueres “Miquel Mas”.

2.      Sistema suïs a 8 rondes. Ritme de joc: 60’ + 30 s/jug.

3.      Vàlid per a ELO Fide, Feda i català. Inscripció: 15 euros. (veure art 6 per efectuar la inscripció)

4.      Es considerarà Sub12 a tota persona nascuda el 2005, sub10 als nascuts el 2007 o posterior i sub8 als nascuts el 2009 o posterior. Es requerirà DNI per a la verificació de l’edat.

5.      Premis en material d’escacs o esportiu o jocs digitals: No són acumulables

1er classificat   150 euros + trofeu.   

2on                   100 euros + trofeu.

3er                      75 euros + trofeu.
4t                        50 euros.
5è                       40 euros

Nota: Els premis seran escollits per la mainada als establiments que l’organització faciliti, fins a cobrir el valor total del premi.

 

Per jugadors Sub 10:

1er   classificat  Trofeu

2on                     Trofeu

3er                      Trofeu

 

Per jugadors Sub 8:

1er   classificat  Trofeu

2on                     Trofeu

3er                      Trofeu

Millor Nena Sub 12, Sub 10 i Sub 8: Trofeu

Medalles a tots els participants

NOTA: Per la resta de les bases, veure el reglament dels grups A i B, però tenint en compte que l’Infantil no pertany al circuit.

ORGANITZA: Club d’Escacs Figueres